Fabric Collections > Shibori

Shibori


 
1 to 16 of 16 Items

Shibori Arashi Sora

$10.99

Shibori Awase Nui Mizu

$10.99

Shibori Awase Nui Sora

$10.99

Shibori Indigo Neibi

$10.99

Shibori Indigo Sora

$10.99

Shibori Karamatsu Mizu

$10.99

Shibori Karamatsu Sora

$10.99

Shibori Maki Nui Mizu

$10.99

Shibori Maki Nui Sora

$10.99

Shibori Mokume Mizu

$10.99

Shibori Mokume Sora

$10.99

Shibori Ne Maki Mizu

$10.99

Shibori Ne Maki Sora

$10.99

Shibori Ori Nui Mizu

$10.99

Shibori Ori Nui Neibi

$10.99

Shibori Ori Nui Sora

$10.99